Certifikované vlastnosti spodního prádla Kanger

Nabízíme pouze vlastnosti, které můžeme doložit certifikáty. Naše výrobky mají účinky ověřené Textilním zkušebním ústavem (TZÚ) a na své vlastnosti získali certifikáty. Kromě antibakteriálních účinků jsou naše výrobky certifikovány na zdravotní nezávadnost, všeobecnou zdravotní nezávadnost, stálost rozměrů, stálobarevnost na světle, stálobarevnost v potu, stálobarevnot v otěru za sucha a stálobarevnost v otěru za mokra. To zaručuje vysokou kvalitu výrobků Kanger. Níže uvedené certifikáty získal antibakteriální úplet nanoAg®. Ten je použit na předním dílu vaku a dále v odvětrávaných zónách.

Certifikát Sotex polyester/elastan 

Piktogramy Sotex

Na jednolícní pleteniny 87-95% polyester/13-5% elastan

 • všeobecná zdravotní nezávadnost

 • stálost rozměrů

 • stálobarevnost na světle

 • stálobarevnost v potu

 • stálobarevnot v otěru za sucha

 • stálobarevnost v otěru za mokra

 
 Certifikát Sotex bavlna/elastan  

Piktogramy Sotex

Na jednolícní pleteniny 90-95% bavlna/10-5% elastan

 • všeobecná zdravotní nezávadnost

 • stálost rozměrů

 • stálobarevnost na světle

 • stálobarevnost v potu

 • stálobarevnot v otěru za sucha

 • stálobarevnost v otěru za mokra

 
Certifikát antibakteriální aktivity

Certifikát antibakteriální aktivity - Protokol CHZ 09/0417

Zkouška potvrzující antibakteriálnost materiálů vydaná Textilním Zkušebním Ústavem Brno.

Úplet nanoAg® vhodný pro fukční prádlo byl podroben zkoušce: Zjišťování antibakteriální aktivity - zkouška šíření agarovou destičkou. Bylo dosaženo vynikajících výsledků a úplet získal certifikát antibakteriálních vlastností.

Certifikát zdravotní nezávadnosti 

Certifikát zdravotní nezávadnosti

Protokol o zkouškách na zdravotní nezávadnost materiálů vydaný Textilním zkušebním ústavem České republiky.

Často se diskutují témata o zdravotní nezávadnosti nanočástic v textiliích. Tento certifikát potvrzuje zdravotní nezávadnost úpletů použitých na výrobu boxerek Kanger.

Pro použití v medicíně získali naše výrobky certifikát na zdravotní nezávadnost. Při nošení a používání nemusíte mít obavy z nežadoucích nebo alergických účinků. 

Více informací o nanoAg® najdete na www.nanoag.cz.

 

Obchodní podmínky

  1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro internetový prodej textilního zboží společností ROZALIA s.r.o, se sídlem Svojanov 67, 569 73 Svojanov, IČ: 274 68 879. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  1. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním na www.kanger.cz a vybrané zboží označí v objednávce.
  2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
  3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Při objednávce většího rozsahu bude se zákazníkem uzavřena individuální kupní smlouva.
  4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se záručními podmínkami a reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  8. Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
  1. "Obv. doba dodání" (Obvyklá doba dodání) uvedena u každého výrobce udává průměrnou expediční dobu vyřízených objednávek daného výrobce. Počet dnů odpovídá průměrnému času od obdržení objednávky po expedování zboží výrobcem.
  2. Maximální doba expedování zboží je do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky. Při doručení zásilky Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 3 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžik objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  3. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a zaslat je kupujícímu společně se zbožím.
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s záručním a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  2. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašujícímu jménu a heslu. Porušení této povinnosti jde k tíži kupujícího.
  1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu zboží včetně zaplaceného poštovného nebo přepravného. Před případným vrácením zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky prodávajícího na jeho emailovou adresu.
  2. Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat bezplatnou výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměnu zboží bude objednatel uplatňovat přímo u výrobce zboží, ale jen v případě, že zboží není poškozeno, nebylo užíváno a bude vráceno v původním obalu.
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího.
  1. U objednávek kde kupní cena zboží činí více než 4 000,-Kč se zavazuje zaplatit kupní cenu předem. V tomto případě prodávající po obdržení objednávky zašle objednateli fakturu.
  1. Kupující jemuž dosud nebyl přidělen PIN se zavazuje kupní cenu objednaného zboží uhradit prodávajícímu současně s objednávkou na účet společnosti ROZALIA.

Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Po převzetí objednaného textilního zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží.
 2. Délka záruční doby je totožná s délkou záruční doby stanovené zákonem a činí dva roky.
 3. Reklamaci o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: ROZALIA s.r.o., Svojanov 67, 569 73 Svojanov. Prodávající na této adrese zabezpečuje i záruční opravu zboží. Reklamační přípis musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, fotokopii dodacího listu, popis zjištěných vad, jak se projevují a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle vadné zboží.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 5. Oprávněná reklamace bude prodávajícím dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.
 6. Prodávající neodpovídá za opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí kupujícím a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, IČ, DIČ, apod.) neposkytujeme třetím osobám bez souhlasu vlastníků těchto údajů, s výjimkou těch osob, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícím.
 2. Žádné svěřené osobní údaje nepoužijeme pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto obchodu bez souhlasu vlastníků těchto údajů.
 3. Osobní údaje chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití.

Kontakt

Rozalia s.r.o.
Svojanov 67, 569 73 Svojanov
+420 461 744 179

Oblíbené odkazy